• T.C. Millî Eğitim Bakanlığı :: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Kadim Şehir İstanbul Fotoğraf Yarışması

Katılımcı listesi henüz oluşturulmadı.

  İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM  MÜDÜRLÜĞÜ “TARİHİ VE KÜLTÜRÜYLE KADİM ŞEHİR İSTANBUL” FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Adı:  “Tarihi ve Kültürüyle Kadim Şehir İstanbul”
Yarışmanın Amacı ve Konusu:
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak öğretmenlerimizin kişisel gelişim, sanat, eğitim ile ilgili ve yaşadıkları şehir olan İstanbul Kültürü üzerine bakış açılarını fotoğraf sanatıyla anlatmak.

Yarışma konusu olarak; İstanbul kültürü üzerine kişisel ve ahlaki değerlere uygun ilgili fotoğraflar değerlendirilecektir.

Yarışma Organizasyonu:

 İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Yarışma Kategorileri:

Yarışma; Dijital (Sayısal) kategorisinde, Renkli ve/veya Siyah-Beyaz fotoğraf olarak tek bölümdür. Renkliveya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

Yarışma Koşulları:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışma; düzenleyici kurum (İstanbul İl Milli eğitim Müdürlüğü ) çalışanları,  Düzenleme Kurulu,    yarışma sekretaryası, Seçici Kurul üyeleri ve  Yarışma Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ilimizde  görev yapan  amatör ve profesyonel tüm öğretmen fotoğrafçıların katılımına açıktır.

Her katılımcı en fazla 3 adet Sayısal Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir

Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan onaylı başka herhangi bir yarışmada ödül alan ya da bu fotoğrafların deklanşör/kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kesilmesiyle oluşturulan veya renkdeğişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

Daha önce hangi bir yarışmada ödül alan fotoğraflar kabul edilmeyecektir.

Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.

Fotoğrafın belgesel yapısı değiştirilmemiş olmalıdır.

Cep telefonu ile çekilen fotoğraflar ve HDR (High Dynamic Range) uygulanan fotoğraflar kabul edilecektir.

Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.

Bu yarışmaya, yapay zeka ile oluşturulan fotoğraflar kabul edilemez.

Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gerekendurumlarda açık rızalarının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine aitolmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır. Fotoğraf değerlendirmeye alınmaz.

Gönderilen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum sorumlu değildir.Sergilemeye değer bulunan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.

Düzenleyici kurum, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri vekuralları belirleme hakkına sahiptir.

Düzenleyici kurum, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, sergileme dahil her türlü değişikliği yapmaya, yetkilidir.

 Telif (Kullanım) Hakkı:

 1. Yarışmada ödül sergileme alan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı eser sahipleriyle birliktedüzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bueserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.
 2. Katılımcı; dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış fotoğrafların yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren gerek 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve 25’incimaddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim mali hakları, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yer ve muhteva sınırı olmadan internet, görsel ve yazılı basın kanallarında düzenleyici kurum ve bünyesindeki bağlı kuruluşların tanıtılmasında ve yayınlarında isminin ve eser adının(Fotoğraf ile kolaj grafik düzenlemeler yapılması durumunda ise eser sahibinin (katılımcının) ismikullanılamamaktadır) kullanılması şartıyla çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için düzenleyici kuruma izin/muvafakat verdiğini kabul eder. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibi (katılımcı) ile birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır.
 3. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağınıve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını ve maddi,manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt
 4. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 5. Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir taleptebulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının) kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti
 6. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı kabul Ayrıca fotoğrafların genel ahlaki kurallara uygun rahatsız edici olmayan şekilde olmasına dikkat edilmelidir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecekanlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.
 7. Sergilemeye değer bulunan fotoğraflar düzenleyici kurumun web sitelerinde düzenleyici kurumyayınlarında, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.
Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar kurumun  sisteminden 90 (doksan) gün sonra otomatik olarak

Diğer Hususlar:

Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda, en az 1080p: 1920x1080 piksel çözünürlüklü bir projeksiyon makinesinde veya en az 1m en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

Yarışmanın sergilenecek eserlere  düzenleyici kurul karar verecektir. Yarışma Sergisi  yeri ve zamanı düzenleyici kurul tarafından açıklanacaktır ve Ödül Töreninde sahiplerine teslim

Mücbir sebeplerle sergi yapılamaz ise web siteleri üzerinden durum duyurulacaktır

Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak posta gönderimi sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu değildir.

Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekildesorumluluk kabul etmez.

Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul  kararlarıgeçerlidir.

Katılımcılar; istanbulfotografyarismasi@gmail.com adresine fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş, içeriğini anlamış ve hükümleri kabul edip onaylamış sayılırlar.

Bu şartname, katılımcının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe

Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Eserlerin Gönderilmesi/Yüklenmesi:

 1. Yarışma online (e-posta) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi ( kargo, eldenteslim ) kabul edilmeyecektir.
 2. Yarışma fotoğraflarını e-posta olarak gönderilmesi fotoğraf gönderme / yüklemeyönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
 3. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğineilişkin isim, imza, logo, tarih bilgiler bulunmamalıdır.
 4. Katılımda yüklenecek fotoğrafların teknik özellikleri, boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri öncedenyapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 5. Yarışmaya katılacak fotoğraf(lar), 72-350 DPI çözünürlükte JPG/JPEG formatında kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb'den az olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir. Aksi durumda veya EXIF bilgilerininbozulmuş olması durumunda, sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin
 6. Fotoğraflar gönderilirken her fotoğraf için “Fotoğraf Adı”, “Çekildiği Yer” ve “Çekildiği Tarih” ayrıca katılımcının adı soyadı, katıldığı ilçe ve okul adı yazılmalıdır. Bu bilgiler katılımcının beyanı olarak esas alınır. Yanlışbeyan kural ihlali sayılır.
 7. Bir fotoğrafa verilen ismin aynı fotoğraf ismiyle kullanılması önerilir.
 8. Üyelik ve katılım ile ilgili yardım için istanbulfotografyarismasi@gmail.com adresine başvurulabilir.
 9. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.
Seçici Kurul

Seçici Kurul en az 3 (üç ) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır. Toplantı tarihinde 3 (üç) seçici kurul üyesinin bir araya gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir.

Seçici Kurul değerlendirmesi iki turlu, eleme ve  final turu yüz yüze yapılacaktır. Mücbir sebeplerle Seçici KurulÜyelerinin bir araya gelmesinin mümkün olmaması durumunda, final turu çevrim içi olarak yapılacaktır.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yarışma Temsilcisi :

Yarışma sürecinde ve seçici kurul salonunda  yarışma temsilcisi bulunacaktır. Yarışma final turu(değerlendirme) sonlandığında değerlendirme tutanağı Yarışma Temsilcisi tarafından hazırlanır. En az 3 nüsha alınarak; biri düzenleyici kuruma, biri İstanbul İl MEM’e teslim edilir, biri yarışma temsilcisinin gözetiminde saklıtutulur.

Yarışma Takvimi:

Yarışmanın Başlangıç Tarihi         : 18/01/2024

         Son Başvuru (Yükleme) Tarihi      : (TSI) Seçici Kurul 30 Nisan 2024

Toplantı Tarihi                               : 07/05/2024

Sonuç Bildirim Tarihi                     : 14/05/2024

Sergi ve Ödül Töreni Yer ve Saat : Düzenleyici Kurum tarafından duyurulacaktır.

 

Ödüller-Sergilemeler:

Birincilik ödülü: 3000 TL kitap hediye çeki

İkincilik ödülü: 2000 TL kitap hediye çeki

Üçüncülük ödülü: 1000 TL kitap hediye çeki

Seçilen eserler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve içeriğe uygun farklı platformlarda sergileneceklerdir.

Yarışma Sekretaryası-İletişim:

Adı ve Soyadı  ve irtibat numarası    : Dr. Selçuk OSMANOĞLU (0505 560 11 61)
                                                            Tuğba AKSAKAL ( 0507 756 82 14)

E-posta Adresi    : istanbulfotografyarismasi@gmail.com

Yarışma İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilmektedir.

YASAL UYARI

Gönderilen fotoğrafların Türk toplumunun ilke, ahlak ve değerlerine uygun rahatsız edici olamayan görseller olmasına özen gösterilecektir.

Tanımlanmış yorum bulunamadı.
 • 19.01.2024
 • |
 • 1908

Faaliyet Başvuru

Faaliyet Bilgileri

Faaliyet Sahibi: Sosyal Bilimler Akademisi
Faaliyet Türü: Atölye
Kapasitesi: 50
Başvuru Sayısı: ...
Faaliyet No: 20240040
Faaliyet Yeri: İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Salonu
Faaliyet Adresi: Binbirdirek Mah. İmran Öktem Cad. No:1 Eski Sultanahmet Adliye Sarayı Fatih/İstanbul
Faaliyet Tarihi: 23.04.2024 - 30.04.2024 [10:00 - 19:00]
Başvuru Tarihi: 19.01.2024 - 19.04.2024
Faaliyet Günü: PtSlÇrPrCmCtPz
Gruplar: Tüm Gruplar
Branşlar: Tüm Branşlar
İller/İlçeler: İstanbul/Tüm İlçeler
Kurum Statüsü: Kamu/Özel
Kurum Türü: Tüm Kurumlar
Kadro Statüsü: Tüm Statüler
Eğitmenler: Tuğba AKSAKAL
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak çerezler kullanılmakta ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz toplanıp işlenmektedir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı ve kişisel verilerinizi işlememizi kabul etmektesiniz. Detaylı bilgi almak için Gizlilik Politikamızı, Aydınlatma Metnimizi ve Kullanıcı Sözleşmemizi inceleyebilirsiniz.